Your browser does not support JavaScript!


分類清單
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、主旨:英文科字母拼讀教學工作坊
二、說明:
(一)研習目的與宗旨:有鑑於英文科字母拼讀(即自然發音)教學法琳瑯滿目,本研習配合 104學年度國民小學師資培用聯盟計畫英語學習領域教學研究中心子計畫: (字母拼讀教學)標竿典範教...